Szanujemy Państwa.


 Wprowadzenie
Te informacje prawne dotyczą stosunku prawnego między
Top Communica
Poznańska 7a
PL 62-025 Siekierki Wielkie
NIP: PL7792359802
REGON: 366846242
Tel.: +48 (0)61 221 73 22
E-mail: info.s małpa firma
zwanym dalej Usługodawcą
Użytkownikami usług i produktów udostępnionych przez Usługodawcę,
zwanymi dalej Użytkownikami lub Osobami.
Tylko niemiecka wersja językowa tych informacji prawnych jest miarodajna.
Wszystkie inne wersje językowe mają jedynie charakter informacyjny.
 
Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do usług i produktów Dostawcy, w tym do witryn internetowych Usługodawcy.
Przepisy te informują Użytkowników o tym, jakie informacje o nich mogą być zbierane przez Usługodawcę, w jaki sposób te informacje są gromadzone, w jaki sposób mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę oraz w jaki sposób Użytkownicy mogą żądać dostępu do tych informacji.
 
Ochrona danych osobowych
W celu realizacji swoich obowiązków wobec Użytkowników Usługodawca może gromadzić dane osobowe, które są zbierane i przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 („Rozporządzenie”).
Co to są „dane osobowe”?
„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). 
Osoba fizyczna jest uważana za „możliwą do zidentyfikowania”, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub na podstawie co najmniej jednej szczególnej cechy fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej można zidentyfikować tożsamość tej osoby fizycznej.
Czy Usługodawca zbiera dane osobowe?
Dostęp do większości stron internetowych Usługodawcy można uzyskać bez podawania danych osobowych.
Tylko na kilku stronach Użytkownicy proszeni są o podanie danych osobowych w celu otrzymania dostępu do określonych usług, produktów lub udzielenia odpowiedzi na określone zapytania.
W dalszych informacjach prawnych Użytkownicy zostaną między innymi poinformowani o swoich prawach oraz z kim mogą się skontaktować w celu skorzystania ze swoich praw.
Usługodawca ogranicza gromadzenie danych osobowych do minimum.
O ile to możliwe, Usługodawca nie przechowuje danych osobowych online, ale na zewnętrznych nośnikach danych, które są podłączone do Internetu tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Usługodawca zapewnia, że te zewnętrzne nośniki danych są dostępne tylko dla upoważnionych osób.
O ile to możliwe, Usługodawca przechowuje dane osobowe tylko na terenie UE.
Usługodawca gwarantuje, że zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych i oczywistych lub jasno określonych celach i nie będą ponownie wykorzystywane do innych celów.
Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do ich przetwarzania.
Niektóre dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres do celów statystycznych lub ze względów bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla innych przepisów rozporządzenia.
Dane osobowe zostaną ujawnione przez Usługodawcę podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w tym dokumencie lub na podstawie orzeczenia sądu.
Usługodawca nie przekazuje żadnych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych przed niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
Strony internetowe Usługodawcy mogą zawierać linki do stron internetowych, które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności Usługodawcy. 
Z uwagi na to, że Usługodawca nie ma wpływu na te strony internetowe, zaleca się Użytkownikom zapoznanie się z ich przepisami dotyczącymi ochrony danych.
Wszyscy Użytkownicy mają prawo do uzyskania informacji o danych osobowych, które ich dotyczą i które zostały zapisane przez Usługodawcę, a także prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia i ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszalności danych.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub wyraźnej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
W przypadku wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, Użytkownicy mogą skontaktować się z Usługodawcą lub jego inspektorem ochrony danych.
 
Obsługa plików cookie
O ile to możliwe, Usługodawca nie wykorzystuje plików cookie ani protokołów serwera.
Jeśli używane są pliki cookie lub logi serwera, są one wykorzystywane do różnych celów, ale zawsze wynikają one z konieczności technicznej.
Oznacza to, że nie jest wymagana aktywna zgoda Użytkownika na ustawienie plików cookies.
Niektóre pliki cookie mogą być używane do aktywacji określonych funkcji lub ulepszania nawigacji, podczas gdy inne pliki cookie – w celu ulepszania stron internetowych – mogą być używane do analizy sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze stron internetowych dostawcy.
Niektóre pliki cookie są absolutnie niezbędne, podczas gdy inne pomagają Usługodawcy personalizować nawigację poprzez przechowywanie preferencji i ustawień Użytkownika.
Logi serwera służą do analizy i monitorowania infrastruktury technicznej i aplikacji Usługodawcy oraz do korygowania wszelkich błędów.
Pomaga to w utrzymaniu bezpieczeństwa operacyjnego, badaniu incydentów, monitorowaniu wydajności sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz wsparciu Użytkowników.
Podczas przeglądania witryn internetowych dostawcy Użytkownicy domyślnie akceptują:
ustawienia wszystkich technicznych i sesyjnych plików cookie, które są przechowywane do zakończenia sesji;
wszystkie preferencje (takie jak wybór języka), które można zapisać na stałe;
wszystkie dzienniki serwera, które są przechowywane tylko przez ograniczony czas.
Użytkownicy mogą akceptować lub odrzucać niektóre pliki cookie za pomocą odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.
Jeśli określone pliki cookie zostaną odrzucone przez osobę, może ona nie być już w stanie korzystać z niektórych stron internetowych lub tylko w ograniczonym zakresie w przeglądarce.
Jeśli Użytkownicy nie chcą, aby ich zachowanie było rejestrowane, mogą również aktywować ustawienie „Do Not Track” (DNT) w swojej przeglądarce.
Gwarantuje to, że Usługodawca nie będzie śledził korzystania ze strony.
Ustawienia „Do Not Track” można wprowadzić w większości przeglądarek.
Usługodawca zaleca również zainstalowanie rozszerzenia przeglądarki Privacy Badger z Electronic Frontier Foundation (https://privacybadger.org/). 
 
 
 

 
Top Communica  Poznańska 7a  PL 62-025 Siekierki Wielkie  PL7792359802  mail