We respecteren u.


Juridische mededelingen
Inleiding
Deze juridische mededelingen regelen de rechtsverhoudingen tussen
Top Communica
ul. Poznańksa 7a
PL 62-025 Siekierki Wielkie, Poland
PL 7792359802 (btw)
REGON 366846242 (ondernemingsnr.)
+48 (0)61 221 73 22 (telefoon)
info.s at onderneming (e-mail)
verder “onderneming” genoemd
en
de gebruikers van de diensten en producten die de onderneming ter beschikking stelt,
verder “gebruiker(s)” of persoon/personen genoemd.
Uitsluitend de Duitse versie van deze juridische mededelingen is bindend.
Alle anderstalige versies dienen alleen ter informatie.
De Europese Commissie stelt op deze website een platform voor de buitengerechtelijke online beslechting van consumentengeschillen (ODR-platform) ter beschikking. De onderneming is niet verplicht noch verbindt ze zich ertoe om aan geschillenbeslechting via dit platform deel te nemen. Tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting is uitsluitend de in de juridische mededelingen vermelde instantie bevoegd.
Privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en producten, waaronder de website(s), van de onderneming.
Hier worden de gebruikers erover geïnformeerd, welke informatie de onderneming over hun kan verzamelen, hoe deze informatie wordt verzameld, hoe ze door de onderneming kan worden gebruikt, en hoe gebruikers om toegang tot deze informatie kunnen verzoeken.
Gegevensbeschermingsbeleid
Om haar verplichtingen tegenover de gebruikers na te kunnen komen, mag de onderneming persoonsgegevens verzamelen, die worden behandeld in overeenstemming met de verordening (EU) 2018/1725 (hierna “de verordening”).
Wat zijn persoonsgegevens?

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).
Als identificeerbaar wordt beschouwd, een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
Verzamelt de onderneming persoonsgegevens?
De overgrote meerderheid van de pagina’s van de website(s) van de onderneming kan worden geraadpleegd zonder dat persoonsgegevens worden verlangd.
Op slechts enkele pagina’s worden gebruikers verzocht persoonsgegevens in te vullen, zodat specifieke diensten of producten kunnen worden geleverd of bepaalde vragen kunnen worden beantwoord.
In de verdere juridische mededelingen worden gebruikers onder meer over hun rechten geïnformeerd, en daarover wie kan worden gecontacteerd om die rechten uit te oefenen.
De onderneming beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot het strikte minimum.
De onderneming slaat persoonsgegevens voor zover mogelijk niet online op, maar op externe gegevensdragers die alleen bij noodzaak met het internet worden verbonden.
De onderneming zorgt ervoor dat deze externe gegevensdragers alleen voor geautoriseerde personen toegankelijk zijn.
De onderneming slaat persoonsgegevens voor zover mogelijk alleen binnen de EU op.
De onderneming waarborgt dat de verzamelde gegevens uitsluitend worden verwerkt om bepaalde en vanzelfsprekende of duidelijk aangegeven redenen, en dat deze gegevens om geen enkele andere reden opnieuw worden gebruikt.
Persoonsgegevens worden alleen bewaard gedurende de tijd die nodig is om de gegevens te verwerken.
Sommige gegevens kunnen langer worden bewaard voor statistische doeleinden of met het oog op de veiligheid, ongeacht andere bepalingen van de verordening.
De onderneming verleent aan derden alleen toegang tot persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van de hier vastgelegde doeleinden of na een rechterlijke beslissing.
De onderneming verleent geen toegang tot persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden en neemt passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van deze gegevens door derden te voorkomen.
Op de websites van de onderneming kunnen links staan naar websites waarvoor de onderneming niet verantwoordelijk is. Aangezien de onderneming geen controle heeft over die websites, wordt gebruikers geadviseerd om zelf het privacybeleid van die websites na te gaan.
Alle gebruikers hebben het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die de onderneming over hen heeft verzameld, en te verzoeken om rectificatie en schrapping ervan of om de verwerking ervan te beperken. In voorkomend geval hebben ze ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens en hebben ze het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Indien de verwerking gebeurt met een – al dan niet uitdrukkelijke – toestemming heeft de betrokkene het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.
Voor verzoeken met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen gebruikers contact opnemen met de onderneming of met haar functionaris voor gegevensbescherming.
Cookiebeleid
De onderneming gebruikt voor zover mogelijk geen cookies of serverlogs.
Wanneer toch cookies of serverlogs worden gebruikt, gebeurt dit om verschillende redenen, waarvoor echter altijd een technische noodzaak bestaat.
Dit betekent dat een actieve toestemming van de gebruikers voor het plaatsen van cookies niet vereist is.
Sommige cookies maken het mogelijk om specifieke functies uit te voeren of om het navigeren op de website(s) te vergemakkelijken. Andere cookies maken het mogelijk om te analyseren op welke manier gebruikers de website(s) van de onderneming gebruiken, om op basis daarvan verbeteringen aan te brengen.
Sommige cookies zijn onontbeerlijk, terwijl andere de onderneming erbij helpen om het navigeren voor de gebruikers te personaliseren door voorkeuren en instellingen op te slaan.
Serverlogs worden gebruikt om de technische infrastructuur en de toepassingen van de onderneming te analyseren, te monitoren en om eventuele fouten te verhelpen.
Ze helpen de onderneming om de operationele veiligheid te waarborgen, incidenten te onderzoeken, de werking van het netwerk en de telecommunicatie-infrastructuur te monitoren en de gebruikers te ondersteunen.
Wanneer gebruikers de websites van de onderneming bezoeken, aanvaarden ze impliciet:
  • alle tijdens de sessie opgeslagen technische en sessiecookies;
  • alle voorkeursinstellingen (zoals taal), die permanent kunnen worden opgeslagen;
  • alle serverlogs, die slechts voor een beperkte periode worden bijgehouden.
Gebruikers kunnen bepaalde cookies aanvaarden of weigeren door dit in hun browser in te stellen.
Wanneer bepaalde cookies door een persoon worden geweigerd, kan het gebeuren dat ze de betreffende website niet meer of slechts beperkt in de browser kan gebruiken.
Wanneer gebruikers niet willen dat hun surfgedrag gevolgd wordt, kunnen ze hiervoor in hun browser ook de instelling ”Do Not Track” (DNT, “niet volgen”) activeren. Dit zorgt ervoor dat de onderneming het surfgedrag niet volgt.
Deze “Do Not Track”-instelling is in de meeste browsers aanwezig.
De onderneming beveelt bovendien aan om de browseruitbreiding Privacy Badger van de Electronic Frontier Foundation (https://privacybadger.org/) te installeren.
 
 
 
 
 
 

 
Top Communica  Poznańska 7a  PL 62-025 Siekierki Wielkie  PL7792359802  mail